Danh sách gọi đầu tư

ID
Mục đích gọi đầu tư
Lãi suất
Kỳ hạn
Số tiền gọi đầu tư
Cơ hội đầu tư
Hóa đơn tài chính
18 %
91
1,700,000,000
1,700,000,000
Hóa đơn tài chính
18 %
91
1,700,000,000
1,700,000,000
Kinh doanh
20 %
92
500,000,000
500,000,000
Kinh doanh
17 %
92
700,000,000
0
Tài trợ bên mua hàng
16 %
91
300,000,000
0
Tài trợ bên mua hàng
18 %
64
1,500,000,000
0
Tài trợ bù đắp tài chính
15 %
61
500,000,000
0
Tài trợ bù đắp tài chính
18 %
61
1,000,000,000
0
Tài trợ bên mua hàng
16 %
92
500,000,000
0
Tài trợ bên bán hàng
17 %
64
200,000,000
0
Tài trợ bù đắp tài chính
18 %
92
300,000,000
0
Tài trợ bên mua hàng
16 %
89
200,000,000
0