Thang điểm uy tín
của eLoan

Thang điểm uy tín là gì?

Như các bạn đã biết, tất cả khoản đầu tư đều có yếu tố rủi ro nhiều hay ít. Tại eLoan chúng tôi dựa vào kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia và thực tiễn vận hành để xây dựng các thang điểm uy tín của bên gọi vốn tài trợ. Nguyên tắc của chúng tôi là đo lường toàn diện từ đánh giá đối tác khởi tạo khoản vay trực tiếp (chẳng hạn là ngân hàng, công ty tài chính…) có chuyển trả lại tiền nhận từ bên gọi vốn cho nhà đầu tư hay không cho đến đo lường khả năng hoàn trả của bên gọi vốn.

Thang điểm uy tín của bên gọi vốn sẽ giao động như sau kèm theo lãi suất hoàn vốn tương ứng. Xin lưu ý rằng các thang điểm và lãi suất sẽ có thể thay đổi cho phù hợp với điều kiện thị trường và vận hành của chúng tôi.

Phương pháp đánh giá rủi ro

Đối với các bên gọi vốn, chúng tôi xây dựng các đánh giá rủi ro tương tự như ngân hàng. Đội ngũ eLoan sẽ trực tiếp đánh giá các rủi ro tiềm tàng từ bên gọi vốn. Thang điểm uy tín của bên gọi vốn sẽ được quyết định bởi các yếu tố: phi tài chính như uy tín của bên gọi vốn, trình độ học vấn của đội ngũ quản lí, ngành kinh doanh, sản phẩm kinh doanh, quan điểm chịu đựng rủi ro (risk tolerance) của eLoan, tính trung thực của bên gọi vốn ….. và các yếu tố tài chính bao gồm kết quả kinh doanh, các chứng từ kinh doanh, ….. Tỷ trọng của yếu tố phi tài chính và tài chính sẽ được phân bổ các trọng số (weight ) phù hợp để cho ra kết quả điểm uy tín.

Các hồ sơ gọi vốn sẽ được đánh giá lại trước khi trình bày cho nhà đầu tư. Đội ngũ eLoan sẽ từ chối các hồ sơ không hợp lệ và có tính rủi ro tiềm năng cao.

Dữ liệu phân tích

Chúng tôi thu thập dữ liệu thô từ khi tiếp xúc với bên gọi vốn và các dữ liệu cập nhật trong quá trình theo dõi khoản gọi vốn. Các dữ liệu này bao gồm các cuộc phỏng vấn với ban quản lí doanh nghiệp, thăm trực tiếp doanh nghiệp, các báo cáo tài chính, các tài liệu nội bộ khác của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn kiểm tra các thông tin khác liên quan về bên gọi vốn doanh nghiệp qua Internet, các báo cáo về ngành, các thông tin về đối tác mua, bán (nếu có).

Đối với các đối tác khởi tạo và giải ngân trực tiếp (chẳng hạn như ngân hàng, công ty tài chính…) chúng tôi kiểm tra uy tín thương trường và tình trạng tài chính của họ để giảm thiểu rủi ro không giải ngân cho bên gọi vốn và không thanh toán cho các nhà đầu tư.

Ràng buộc pháp lí

Chúng tôi hiểu rằng việc giảm thiểu khả năng không thu hồi khoản hoàn trả từ bên gọi vốn là quan trọng nhất nên ngoài Thang điểm uy tín chúng tôi xây dựng các hợp đồng chặt chẽ với bên gọi vốn để có khả năng xử lí việc thu hồi vốn cho nhà đầu tư một cách hợp pháp.

Khi nào Thang điểm uy tín được thay đổi?

Đội ngũ eLoan liên tục theo dõi tình trạng của các bên gọi vốn và các đối tác khởi tạo/giải ngân trực tiếp để đánh giá hiệu quả của các khoản gọi vốn. Ngoài ra chúng tôi cũng cập nhật các thông tin từ tin tức, các cuộc gặp gỡ với khách hàng, các nghiên cứu để có được các dữ liệu cần thiết để tái thẩm định các bên gọi vốn và đối tác. Nếu có những phát sinh nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình trạng hoàn trả khoản gọi vốn thì việc này có thể dẫn đến giảm điểm uy tín vào tăng lãi cho bên gọi vốn có liên quan và ngược lại nếu eLoan nhận thấy có những cải thiện thì điểm uy tín của bên gọi vốn sẽ đưoc xem xét tăng.